...

เรื่อง สระน้ำ (สระสี่เหลี่ยม)
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง สระน้ำ (สระสี่เหลี่ยม)
สระน้ำ(สระสี่เหลี่ยม) ตั้งอยู่ที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ชาวบ้านเรียกกันว่า "สระพระรถ" เพราะเชื่อกันว่าในอดีตสระน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่อาบน้ำไก่ของพระรถเสนเมื่อครั้งออกมาตีไก่กับชาวบ้าน
ที่มา : โบราณสถานสำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี : เอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ณ วัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี. ปราจีนบุรี : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี, ๒๕๕๑.
ภาพประกอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี www.chonburimots.go.th
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 889 ครั้ง)