...

เรื่อง เมืองพระรถ
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง เมืองพระรถ
เมืองพระรถตั้งอยู่ในเขตหมู่ 1 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478 ลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ พื้นที่ภายในตัวเมืองและนอกเมืองพบร่องรอยของแหล่งชุมชน ค้นพบโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ เนินพระธาตุ และโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพนัสบดี
ที่มา : โบราณสถานสำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี : เอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ณ วัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี. (2551). ปราจีนบุรี : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
ภาพประกอบ : พนัสนิคม เมืองพระรถ.(2533). ชลบุรี : กมลศิลป์การพิมพ์.
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 803 ครั้ง)