...

เรื่อง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี ตั้งอยู่ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานยาว(ปัจจุบันคือซอยฑีฆามารค) หันหน้าลงทะเล ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ไม่ใช่ศาลหลักเมือง เนื่องจากชลบุรีในสมัยก่อนนั้นเป็นเมืองชั้นจัตวาจึงไม่มีเสาหลักเมืองหรือรับพระราชทานพระราชแสงอาญาสิทธิ์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานชื่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ว่า “สิริมหามงคลชลบุรี”
ที่มา : ธีรชัย ทองธรรมชาติ. รวมเรื่องเมืองชล ๒ : ชลบุรีในอดีต. ชลบุรี : ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สามัคคิยสภา วัดกำแพง, ๒๕๕๓.
ภาพประกอบ : ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี.ค้นหาเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://www.rplnews.com/2016/07/blog-post.html
ศาลหลักเมืองชลบุรี.(2563).ค้นหาเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://c.mi.com/oc/thread-3450228-1-0.html?mobile=no
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี.ค้นหาเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://www.thai-tour.com/place/chonburi/mueangchonburi/4253
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 6103 ครั้ง)