...

เรื่อง การถีบกระดาน
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง การถีบกระดาน
การถีบกระดานหาหอย เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพประมงชายฝั่งที่อยู่คู่กับชาวเมืองชลบุรีมาช้านาน เมื่อว่างเว้นจาการจับปลาก็จะมาถีบกระดานเพื่อเก็บหอยตามชายทะเลโคลน ซึ่งส่วนมากจะเป็นหอยแคลง การถีบกระดานต้องอาศัยทักษะ การฝึกฝน และความช่างสังเกตว่าโคลนเลนบริเวณใดที่มีหอยแคลงฝังตัวอยู่ ปัจจุบันการถีบกระดานไม่มีให้เห็นมากนัก แต่ชาวบ้านในชุมชนชายทะเลได้นำการถีบกระดานมาใช้ในการปลูกป่าชายเลน และจัดให้มีการแข่งขันถีบกระดาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์การถีบกระดานให้อยู่คู่ชาวเมืองชลบุรีต่อไป
ภาพประกอบ : CTV ชลบุรี. 2558. เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านถีบกระดานเลน ประจำปี 2558 [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2564. เข้าถึงจากhttps://www.facebook.com/cablectv/posts/1572769813002380/
: nuttinee020340. 2560. ถีบกระดานเลน [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2564. เข้าถึงจาก https://nuttinee020340.wordpress.com/2017/09/25/custom_g6-2/
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 621 ครั้ง)