...

เรื่อง วัดร้างในบางกอก
องค์ความรู้ - ส่งเสริมการอ่านผ่าน F.B. กับหอสมุดแห่งชาติชลบุรี เรื่อง วัดร้างในบางกอก ประภัสสร์ ชูวิเชียร. วัดร้างในบางกอก. กรุงเทพฯ : มติชน , 2559. 312 หน้า (เลขเรียกหนังสือ 294.3135 ป338ว 2559)

(จำนวนผู้เข้าชม 3778 ครั้ง)