...

แบบเรียนศัพท์โบราณ

ชื่อเรื่อง: แบบเรียนศัพท์โบราณ
ผู้แต่ง: -
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
สถานที่พิมพ์: ม.ป.ท
สำนักพิมพ์: ม.ป.พ
จำนวนหน้า: ๓๒ หน้า 
เนื้อหา: "แบบเรียนศัพท์โบราณ" เป็นหนังสือแบบเรียนที่รวบรวมศัพท์โบราณที่ใช้กันมานาน โดยมีการแสดงหมวดคำศัพท์ ตั้งแต่อักษร ก ถึง ฮ         พร้อมคำแปล และตัวอย่าง อาทิ "กะแตว, กระแตว" แปลว่า รบกวน, เซ้าซี้ ตัวอย่าง เจ้าหนี้มาทวงกระแตวๆ / "มะลัง" แปลว่า งาม สุก ใส              ตัวอย่ามะลัง เลื่อม แสง ศรี / "อะโข" แปลว่า มาก ล้น เหลือ ตัวอย่าง ใหญ่ อะโข เป็นต้น 
เลขทะเบียนหนังสือหายาก: ๔๙๒
เลขทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: E-book ๒๕๖๖_๐๐๐๖
หมายเหตุ: โครงการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง)