...

อธิบายเรื่องเครื่องมะโหรีปี่พาทย์

ชื่อเรื่อง: อธิบายเรื่องเครื่องมะโหรีปี่พาทย์ 
ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ 
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. ๒๔๗๑
สถานที่พิมพ์: พระนคร
สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
จำนวนหน้า: ๔๘ หน้า 
เนื้อหา: "อธิบายเรื่องเครื่องมะโหรีปี่พาทย์" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ โดยเจ้าจอมสมบุญรัชชกาลที่ ๕ พิมพ์ใน          การปลงศพสนองคุณ นายซุ้ย มันประเสริฐ ผู้บิดา ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำฌาปนกิจที่สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑ ราชบัณฑิตยสภาได้เลือกหนังสือเล่มนี้ ซึ่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ได้แต่งไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นหนังสือที่มีผู้ขออนุญาตเอาไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษแล้ว เนื้อหาว่าด้วยเครื่องมะโหรีปี่พาทย์ อาทิ เครื่องดีดสีตีเป่าตามตำราสังสกฤต เครื่องสังคีตไทยได้แบบจากอินเดีย ตำนานเครื่องมะโหรี ตำนานเครื่องปี่พาทย์ เครื่องมะโหรีชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ เครื่องปี่พาทย์ชั้นกรุงรัตนโกสินทร ตำนานกลองแขก ตำนานแคนและขลุ่ยซอ บัญชีเครื่องมะโหรี และบัญชีเครื่องปี่พาทย์ เป็นต้น 
เลขทะเบียนหนังสือหายาก: ๔๔๖
เลขทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: E-book ๒๕๖๖_๐๐๐๕
หมายเหตุ: โครงการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง)