...

องค์ความรู้ : ดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย “มานี สุมนนัฏ”

มานี สุมนนัฏ หรือ ฉวีวรรณ ดอกไม้งาม ดาราสาวชั้นนำชาวไทย สังกัดบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จำกัด มีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่อง ได้แก่ พญาน้อยชมตลาด, เมืองแม่หม้าย, กลัวเมีย, เพลงหวานใจ, และหลอกเมีย ยังได้รับรางวัลพิเศษ "ดาวจรัสแสงแห่งศรีกรุง" จากเวทีโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งแสดงคู่กับ จำรัส สุวคนธ์ เป็นครั้งแรกกับภาพยนตร์แนวรักโรแมนติกที่มีความสนุกสนาน ในเรื่อง กลัวเมีย จนได้รับการจารึกในฐานะดาราคู่ขวัญคู่แรกของวงการภาพยนตร์ไทย และมีบทบาทโด่งดังในการแสดงร่วมกันในภาพยนตร์เพลง เรื่อง เพลงหวานใจ หลังจากนั้น ได้แสดงคู่กับจำรัส สุวคนธ์ กับภาพยนตร์ เรื่อง หลอกเมีย ซึ่งเป็นภาคต่อเนื่องจากเรื่อง กลัวเมีย เป็นเรื่องสุดท้าย...

เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นางสาวศิรดา เทพศิริ และนางสาวสุลวดี สุดใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควบคุมโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง :

กาญจนาคพันธุ์.  ยุคเพลงหนังและละครในอดีต.  กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, ๒๕๑๘.

คน ฝั่งธน.  ใจสนองใจ มานี สุมนนัฏ ขับร้อง / ดนตรีฝรั่ง วงศรีกรุง ( เรื่อง กลัวเมีย / พ.ศ. ๒๔๗๙ / มีเนื้อเพลง ). [ออนไลน์].

         สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://www.youtube.com/watch?v=e997NTs75sE,  ๒๕๖๕.

คน ฝั่งธน. บวงสรวง มานี สุมนนัฏ ขับร้อง / เครื่องสายฝรั่ง วงศรีกรุง ( เมืองแม่หม้าย / พ.ศ. ๒๔๗๘ ). [ออนไลน์].

         สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://www.youtube.com/watch?v=2vDGhy1kwgM,  ๒๕๖๕.

คน ฝั่งธน.  มอญกล่อมวัง มานี สุมนนัฏ ขับร้อง / เครื่องสายฝรั่ง วงศรีกรุง / ( พญาน้อยชมตลาด / พ.ศ. ๒๔๗๘ ). [ออนไลน์].

         สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://www.youtube.com/watch?v=R0zlwxxnsbU,  ๒๕๖๕.

คน ฝั่งธน. แม่หม้ายรำพึง มานี สุมนนัฏ ขับร้องนำหมู่ / เครื่องสายฝรั่ง วงศรีกรุง ( เมืองแม่หม้าย / พ.ศ. ๒๔๗๘ ). [ออนไลน์].

         สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://www.youtube.com/watch?v=X4M94tXlemk,  ๒๕๖๕.

ไทยบันเทิง.  กลัวเมีย (๒๔๗๙).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://thaibunterng.fandom.com/th/wiki/กลัวเมีย_(2479)

ไทยบันเทิง.  พญาน้อยชมตลาด (๒๔๗๘).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://thaibunterng.fandom.com/th/wiki/พญาน้อยชมตลาด_(2478)

ไทยบันเทิง.  เพลงหวานใจ (2480). [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://thaibunterng.fandom.com/th/wiki/เพลงหวานใจ_(2480)

ไทยบันเทิง. เมืองแม่หม้าย (๒๔๗๘).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://thaibunterng.fandom.com/th/wiki/เมืองแม่หม้าย_(2478)

ไทยบันเทิง. หลอกเมีย (๒๔๘๐).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://thaibunterng.fandom.com/th/wiki/หลอกเมีย_(2480)

ไปรษณีย์ไทย.  หนึ่งศตวรรษ ดาราดวงแรก แห่งโลกภาพยนตร์ไทย. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖,

         จาก https://www.thailandpost.co.th/index.php?page=article_detail&addon=article&topic_id=2105&group_id=11

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  มานี สุมนนัฏ.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/มานี_สุมนนัฏ

หอภาพยนตร์.  ประติมากรรม. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://www.fapot.or.th/main/sculpture

suchat somboonsuk.  ชื่นชีวิต จำรัส สุวคนธ์ คู่ มานี สุมนนัฏ. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖, จาก https://www.youtube.com/watch?v=zCpRGqemC4w, ๒๕๖๓.

(จำนวนผู้เข้าชม 180 ครั้ง)