...

องค์ความรู้ : วันกำเนิดภาพยนตร์โลก

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ๑๘๙๕พี่น้องตระกูลลูมิแอร์ "ออกุสและ "หลุยส์ชาวฝรั่งเศส  (Auguste and Louis Lumière) ได้ออกแบบกล้อง “ซิเนมาโตกราฟ” (Cinematograph) ที่เป็นทั้งกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ได้ หลังจากนั้นได้ผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกโดยแสดงให้เห็นถึงภาพการใช้ชีวิตประจำวันของคนงานในขณะกำลังเดินออกจากโรงงาน จึงจัดได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ของทั้งคู่ออกฉายแก่สาธารณชนและเก็บค่าเช้าชมเป็นครั้งแรก ณ ห้องใต้ถุนของร้าน Grand Cafe ในกรุงปารีส ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ๒๔๓๘ (ค.ศ๑๘๙๕) จึงเป็นวันเริ่มต้นของกิจการธุรกิจภาพยนตร์หรือวันกำเนิดภาพยนตร์โลกอย่างแท้จริง

เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นางสาวศิรดา เทพศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควบคุมโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง :

นรเศรษฐ์ ไวศยกุล ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ภาค  ๒. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,  จาก  https://postproduction52.wordpress.com/2010/02/22, ๒๕๕๓.

lgarab.  LUMIÈRE Salida de los obreros de la fábrica. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,  จาก https://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U, ๒๕๕๑.

l’Institut Lumière.  Le Cinématographe Lumière. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,

          จาก http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/cinematographe.html

l’Institut Lumière.  L'histoire Lumière. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,

          จาก https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/breve-histoire.html

(จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง)