...

นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๘ รูป/คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมอาจารย์ไพศาล ศรีวิชัย อาจารย์ประจำวิชา เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร ให้การต้อนรับและแนะนำทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ในห้องสมุด เช่น เอกสารโบราณ หนังสือหายาก หนังสือท้องถิ่น หนังสือและวารสารที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร และมุม Smart Library เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)