...

ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน ได้ร่วมลงพื้นที่ สำรวจ และศึกษาค้นคว้าตำราเอกสารโบราณด้านการแพทย์แผนไทย
วันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน พร้อมด้วยนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้ร่วมลงพื้นที่ สำรวจ และศึกษาค้นคว้าตำราเอกสารโบราณด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ณ วัดผ้าขาว วัดล่ามช้าง และศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งประชุมหารือและแลกเปลี่ยน ศึกษาตำรายาโบราณ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง)