...

องค์ความรู้ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เรื่อง รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๓ ชุดที่ ๑ : สารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย

รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๓ ชุดที่ ๑ เป็นรายการสารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย ซึ่งผลิตขึ้นในนาม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว), ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ (เสาหลักการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ของไทย), เอื้อ สุนทรสนาน (ขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คีตศิลปิน ๔ แผ่นดิน), พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น (สถาปนิกเอกสถาปัตยกรรมไทย), เสนีย์ เสาวพงศ์ (นักเดินทางผู้ฝากรอยหมึกไว้บนผืนแผ่นดิน), ประยูร ยมเยี่ยม (แม่ครูเพลงพื้นบ้านคนสำคัญของแผ่นดิน ศิลปินของประชาชน), สุรพล โทณะวณิก (ผู้พลิกชีวิตด้วยบทเพลง), ประดิษฐ์ ยุวพุกกะ (ผู้รังสรรค์ สืบสาน สถาปัตยกรรมไทย), หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ปราชญ์แห่งสยาม และบุคคลสำคัญของโลก), แท้ ประกาศวุฒิสาร (สุภาพบุรุษเสือแท้)

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง :

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”. [ออนไลน์].     
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
จาก: https://www.youtube.com/watch?v=OX5xo08BTLs, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - ประดิษฐ์ ยุวพุกกะ ผู้รังสรรค์ สืบสาน สถาปัตยกรรมไทย. [ออนไลน์]. 
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕จาก: https://www.youtube.com/watch?v=5FxeMct2yo8, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - ประยูร ยมเยี่ยม แม่ครูเพลงพื้นบ้านคนสำคัญของแผ่นดิน ศิลปินของประชาชน. [ออนไลน์].  
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕จาก: https://www.youtube.com/watch?v=52RUYx4Tutg, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิกเอกสถาปัตยกรรมไทย. [ออนไลน์]. 
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕,  จาก: https://www.youtube.com/watch?v=O3dJ3PVgYNw, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ เสาหลักการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ของไทย. [ออนไลน์].  
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕จาก: https://www.youtube.com/watch?v=x7gZF0nKCuo, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - สุภาพบุรุษเสือแท้ "แท้ ประกาศวุฒิสาร". [ออนไลน์]. 
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕จาก: https://www.youtube.com/watch?v=cYsTRJmn5vk, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - สุรพล โทณะวณิก ผู้พลิกชีวิตด้วยบทเพลง. [ออนไลน์]. 
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕จาก: https://www.youtube.com/watch?v=20fiZbN7r9U, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - เสนีย์ เสาวพงศ์ นักเดินทางผู้ฝากรอยหมึกไว้บนผืนแผ่นดิน. [ออนไลน์].  
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕จาก: https://www.youtube.com/watch?v=6yn2dhDz3PY, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ปราชญ์แห่งสยาม และบุคคลสำคัญของโลก. [ออนไลน์].  
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕จาก: https://www.youtube.com/watch?v=eyt6jCcY7Vs, ๒๕๕๘.

สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  สยามศิลปิน - เอื้อ สุนทรสนาน ขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คีตศิลปิน ๔ แผ่นดิน. [ออนไลน์].  
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕จาก: https://www.youtube.com/watch?v=wmAViE1Aj7s, ๒๕๕๘.

(จำนวนผู้เข้าชม 1194 ครั้ง)