...

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์เอกสารโบราณเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๕
         วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์เอกสารโบราณเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนางวาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

        ช่วงเช้า มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ผู้ดำริก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานและนิทรรศการของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมการอ่านของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ 

        ส่วนในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และเอกสารโบราณในพื้นที่ภาคเหนือ วิทยากรโดย  นางวราภรณ์  วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ดร.ดิเรก อินจันทร์  นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางเดือนศิริ ศรีชัยวิทย์  จากงานอนุรักษ์ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์และฟิล์มกระจก ห้องจดหมายเหตุและฟิล์มกระจก สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ เชียงใหม่
 
         หลังจากนั้นทำการแบ่งกลุ่มในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็น ๒ กลุ่ม คือ
         กิจกรรมกลุ่มที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์เอกสารโบราณเบื้องต้น ด้านการทำความสะอาดเอกสารโบราณ โดย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่ และคณะ
         กิจกรรมกลุ่มที่ 2 การเชื่อมโยงนิเวศการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา หัวหน้าโครงการการเชื่อมโยงนิเวศการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ฯ และคณะ
 

(จำนวนผู้เข้าชม 502 ครั้ง)