...

องค์ความรู้ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เรื่อง รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๑ : สารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย

องค์ความรู้ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

เรื่อง รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๑ : สารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย

รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๑ เป็นรายการสารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย ซึ่งผลิตขึ้นในนาม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  และมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ ในปีนี้ทางรายการได้จัดทำไว้เป็น ๑๒ ตอน ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม), จำรัส เกียรติก้อง (ช่างเขียนภาพเหมือนผู้ยิ่งใหญ่), หลวงประดิษฐไพเราะ (มหาดุริยกวี ๕ แผ่นดิน), สมชาย อาสนจินดา (พระเอกนักประพันธ์), ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี (ครูแห่งนาฏศิลป์ไทย), สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ  (นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม), ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย), กุหลาบ สายประดิษฐ์ (สุภาพบุรุษศรีบูรพา), หลวงวิจิตรวาทการ (นักสู้ผู้พากเพียร), หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี (ครูช่างสถาปัตยกรรมไทย), พระเจนดุริยางค์ (ผู้วางรากฐานดุริยางคศิลป์ของไทย) และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ธ ผู้สร้างศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รวบรวมและเรียบเรียง) :

๑. นางสาว ณัฐธิดา สถาอุ่น

๒. นาย ตนุภัทร กิจชัยเจริญพร

๓. นาย ภิญณกาญจ์ ปินตามา

ผู้ควบคุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :

         นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

(จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง)