...

องค์ความรู้ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เรื่อง ภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสต์ที่อิงบุคคลสำคัญของไทย
         ภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ของไทย ได้สอดแทรกความรู้ วิสัยทัศน์ ทัศนคติ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ของบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ซึ่งภาพยนตร์มีส่วนช่วยให้ผู้รับชมเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น แม้ภาพยนตร์บางเรื่องได้มีการเติมแต่งเรื่องราวบางส่วนเข้าไป เพื่อให้เกิดความบันเทิง แต่ก็ยังคงข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงและที่เคยเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสะท้องถึงความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตที่มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด ผู้เขียนจึงขอแนะนำภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่อิงบุคคลสำคัญของไทย สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านทางภายนตร์ดังกล่าวได้

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง :
ไทยบันเทิง.  ไทยบันเทิง ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕,
         จาก: https://thaibunterng.fandom.com/th/wiki/ไทยบันเทิง.

บริษัท พระนครฟิล์ม จำกัด.  บางระจัน 2. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕,
        จาก: https://www.phranakornfilm.com/th/movie_page.php?id=16.

ยูเรก้า.  พ้นท้ายนรสิงห์ (2493). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕,
        จาก: https://www.youtube.com/watch?v=E5rRrgVcl2c, ๒๕๖๔.

ยูเรก้า.  หนังไทย ศึกบางระจัน (2509) สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕,
        จาก: https://www.youtube.com/watch?v=eq_q4d5C69I, ๒๕๖๔.

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).  ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๙.  
        กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน), ๒๕๕๗.

Bang Rajan - Blood Fight - Trailer.  ตัวอย่างเต็ม ทองดีฟันขาว (Official Trailer). [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=IzROLUfpSeI, ๒๕๕๗.

Film Archive Thailand (หอภาพยนตร์).  พระเจ้าช้างเผือก 2484 (The King of the the White Elephant 1941).
        [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=uiu7-X0Kh_U, ๒๕๖๓.

goodjobfilm.  ตัวอย่างภาพยนตร์ ขุนรองปลัดชู. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕,
        จาก: https://www.youtube.com/watch?v=e_Z6IOyW60I, ๒๕๕๔.

Juufrie Sunshine.  Trailer YAMADA Thai Final Version Full HD ( 10 21 2010 ).mp4. [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=ULn-l5gl5II, ๒๕๕๓.

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd.  ตัวอย่าง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์ประกันหงสา. [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=tzY1HITdXKs, ๒๕๖๐.

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd.  ตัวอย่าง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ยุทธนาวี (Official Tr.). [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=w5qzEboH9kc, ๒๕๕๔.

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd.  ตัวอย่าง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อวสานหงสา (Final Trailer-HD). [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=XsqabGmSDVg, ๒๕๕๘.

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd.  ตัวอย่าง พระนเรศวรฯ 4 ศึกนันทบุเรง (Official Tr.). [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=C4ATtBDAQcE, ๒๕๕๔.

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd.  ตัวอย่างเต็ม ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี (Final Official Tr. [HD]).
        [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=7bAr3tuTKd8, ๒๕๕๗.

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd.  ตัวอย่างเต็ม ทองดีฟันขาว (Official Trailer). [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=ZN4U-ohnWpU&list=PLxmnDayBxWE33XQZ7lS8v_lqQDisqoXpt, ๒๕๖๐.

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd.  ตัวอย่างภาพยนตร์ พันท้ายนรสิงห์ (Official Trailer). [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.youtube.com/watch?v=_bAXXdJU9U4, ๒๕๕๘.

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd.  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพ (ภาค 2) :
        ตัวอย่าง (Official Trailer). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕,
        จาก: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=l3-eVVvDu7I&feature=emb_logo, ๒๕๖๐.

SF Cinema.  400 นักรบขุนรองปลัดชู - Official Trailer ตัวอย่าง. [ออนไลน์].
        สืบค้นเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕, จาก:https://www.youtube.com/watch?v=MiwmEHzQvnI&t=2s, ๒๕๖๑.

Thai Movie Posters. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕, จาก: https://www.facebook.com/ThaiMoviePosters.

(จำนวนผู้เข้าชม 386 ครั้ง)