...

พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ตลอดจนพระราชทานแนวทางและโครงการตามพระราชดำริด้านการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ผู้เรียบเรียง : นางเกษราภรณ์ กุณรักษ์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา. ๒๕๕๓. เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๖ง, หน้า ๑๐

(จำนวนผู้เข้าชม 723 ครั้ง)