...

แนะนำหนังสือเรื่อง พ่อสอนอ่าน

พ่อสอนอ่าน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2549.  192 หน้า.  ภาพประกอบ.  99 บาท.

        การอ่านเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก  หนังสือพ่อสอนอ่านเล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเที่เกี่ยวกับการอ่าน  การเขียน  และการศึกษา  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 ซึ่งได้รวบรวมมามีทั้งหมด  57  องค์ของพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท  ที่ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ถึง พศ. 2546

             895.915

             ภ571พ        (ห้องศาสตร์พระราชา )

 

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)