...

เรื่อง สารานุกรมการเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสภา
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
เรื่อง สารานุกรมการเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสภา
ราชบัณฑิตยสภา. สารานุกรมการเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสภา, 2559. 728 หน้า. 450 บาท.
จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมศัพท์การเมืองการปกครองไทยได้แก่ ความหมาย และอธิบายของศัพท์บุคคลสำคัญทางการเมือง ระบบรัฐสภา การบริหารราชการ การปกครองท้องถิ่น การต่างประเทศ เรียงลำดับตามอักษร ก -ฮ และแถบสีต่างๆเพื่อสะดวกในการค้นคำ ท้ายเล่มมีดัชนี
320.03
ร 421 ส
ล.01
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง)