...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ศาสนาในอาเซียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557. 191 หน้า. ภาพประกอบ.
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ศาสนาในอาเซียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557. 191 หน้า. ภาพประกอบ.
หนังสือที่ให้ข้อมูลเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ตั้งแต่ ความหมายของศาสนา มูลเหตุทำให้เกิดศาสนา องค์ประกอบของศาสนา ความสำคัญและหน้าที่ของศาสนาต่อสังคม ศาสนาในโลก ความเป็นมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสมาคมเอเชียตะวันออกฉียงใต้ วิวัฒนาการศาสนาในอาณาจักรก่อนมีประเทศสยาม วิวัฒนาการและการขับเคลื่อนศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯลฯ และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ ของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
200
ก521ศ
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง)