...

ณุภา นันทเกียรติ. คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 25642565). นนทบุรี: ไอดีซีฯ, 2564. 232 หน้า. ภาพประกอบ. 299 บาท.
แนะนำหนังสือให้อ่าน
ณุภา นันทเกียรติ. คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 25642565). นนทบุรี: ไอดีซีฯ, 2564. 232 หน้า. ภาพประกอบ. 299 บาท.
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมายในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่นและมีเรื่องของระเบียบ นโยบาย และแผนที่สำคัญของประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การสรุปย่อกฎหมายที่เคยออกข้อสอบ พร้อมแนวข้อสอบที่นำมาให้ทดลองทำในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการเตรียมสอบได้อย่างดี
352.14076
ณ999ค ( ห้องทั่วไป 1 )

(จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง)