...

แนะนำหนังสือให้อ่าน พัชรี สำโรงเย็น. ผักในโรงเรือน ต้นทุ่นต่ำ 5 ภาค. กรุงเทพฯ: นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2559. 140 หน้า. ภาพประกอบ. 155 บาท.
แนะนำหนังสือให้อ่าน
พัชรี สำโรงเย็น. ผักในโรงเรือน ต้นทุ่นต่ำ 5 ภาค. กรุงเทพฯ: นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2559. 140 หน้า. ภาพประกอบ. 155 บาท.
ให้ความรู้พื้นฐานในการปลูกผักในโรงเรือน หลักการผลิตผัก การทำโรงเรือนต้นทุ่นต่ำ การสร้างโรงเรือนจากเหล็ก จากไม้ไผ่ แนวการปลูกผักปลอดภัยตามมารตฐาน GAP วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูด้วยสมุนไพร การนำไตรโคเดอร์มาใช้ป้องกันโรค การทำน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในสวนผัก และการนำเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ในสวนผัก พร้อมบทสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกผักโรงเรือนที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
634
พ524ผ ( ห้องทั่วไป 2 )

(จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง)