...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. “ราชนารี” กับการจัดการศึกษา. นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560. 190 หน้า.
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. “ราชนารี” กับการจัดการศึกษา. นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560. 190 หน้า.
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 และในประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกพระองค์ บทบาทพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในหรือ ราชนารี ราชนารีมีบทบาทพัฒนานโยบายและกฎหมายการศึกษามาอดีตถึงปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการจัดการศึกษาบทบาท สมัยสุโขทัยและอยุธยา รัตนโกสินทร์ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น ตลอดจน แนวพระราชดำริด้านการศึกษาและบทสรุปราชนารีกับการศึกษาไทย
923.1593
ล731ร
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง)