...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน นรนิติ เศรษฐบุตร. คนการเมืองเล่ม 4. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561. 226 หน้า. ภาพประกอบ. 120 บาท.
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
นรนิติ เศรษฐบุตร. คนการเมืองเล่ม 4. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561. 226 หน้า. ภาพประกอบ. 120 บาท.
เป็นหนังสือชุดที่สถาบันพระปกเกล้าจัดทำเพื่อเผยแพร่ และให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองที่ผ่านมา เล่มนี้เป็นเล่ม 4 เนื้อหาในเล่มโดยรวบรวมอัตชีวประวัติที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง จำนวน 30 ท่าน พร้อมสอดแทรกเกร็ดต่างๆ เช่น การะเวก ศรีวิจารณ์ : ผู้ถูกฆ่ากลางลำโขง จรูญ สืบแสง : ผู้ก่อการปากเกล้า ฯลฯ ประวัตินักเขียนท้ายเล่ม
320.9593
น217ค
ล.4ฉ.1
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง)