...

เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองระยอง
แนะนำหนังสือน่าอ่านเรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองระยอง

เฉลียว ราชบุรี. ประวัติศาสตร์เมืองระยอง. ระยอง: ระยองกันเอง, 2549. 502 หน้า. ภาพประกอบ.
เมืองระยองเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ น่าบันทึก ไว้สำหรับคนรุ่นหลัง ได้เกิดความภาคภูมิใจ ผู้เรียบเรียงได้ค้นคว้าจากเอกสารหลักฐาน และได้สอบถามผู้รู้เป็นจำนวนมาก เพื่อเอาข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นหนังสือโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เนื้อหาด้านในประกอบด้วย เรื่องราวของระยองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สมเด็จพระปิยมหาราชกับเมืองระยอง ประวัติความเป็นมาของศาลากลางจังหวัดระยอง ประเพณีการปกครองแบบกินเมือง สิ่งแรกของเมืองระยอง ที่สุดของเมืองระยอง ของดีเมืองระยอง การตั้งชื่อถนนในเขตเทศบาลนครระยอง ประวัติสถานที่สำคัญ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสะพาน การอุตสาหกรรม(โรงสี) การต่อเรือ ตลาด สภากาแฟ ประภาคาร ภาษาระยอง พระราชพิธีสัจจปานกาล การสาธารณสุขในจังหวัดระยอง ที่เผาศพ ชาวจีนในจังหวัดระยอง สภาพเมืองระยองเมื่ออดีต การคมนาคมสมัยโบราณ วัดโขดเมืออดีต ประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ฯลฯ

959.325
ฉ449ป
(ห้องจันทบุรี)

(จำนวนผู้เข้าชม 1113 ครั้ง)