...

พระผู้เป็นครูของแผ่นดิน

พระผู้เป็นครูของแผ่นดิน.  มติชนสุดสัปดาห์.  36,(1888) : 25 ; ตุลาคม  2559.

 

                               ภายในเล่มกล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร     รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ด้านการศึกษา ทรงมีพระบรมราโช-      บายส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ได้แก่การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน     นอกระบบโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  การศึกษาสงเคราะห์  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การพัฒนา              วิชาการและวิจัย  และการพระราชทานทุนการศึกษา  เป็นต้น  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) จึงถวาย              พระราชสมัญญานามแด่พระองค์ท่านว่า " พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2554

(จำนวนผู้เข้าชม 1403 ครั้ง)