...

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นพูนพิศมัย  ดิศกุล, หม่อมเจ้า.  สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น(รวมเล่ม).  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.  480 หน้า.  ภาพประกอบ.  360 บาท.

เป็นบันทึกของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย  ดิศกุล ที่ได้เขียนบันทึกไว้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7  เศรษฐกิจตกต่ำและเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  สร้างสะพานพุทธยอดฟ้า ตั้งราบัณฑิตย์และพิพิธภัณฑ์  เบื้องหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  ความวุ่นวายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  รัชกาลที่ 7 สละพระราชสมบัติและสิ้นพระชนม์ และเรื่องความเสื่อม  หัวหิน  รบกันเอง  ปีนัง  เสียเมือง  กลับบ้าน  พายุพัดไป  ศาสนาของข้าพเจ้า ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยอีกเล่มหนึ่งที่สมควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง

089.95911

พ 851 ส    ( ห้องหนังสือทั่วไปเดือนพ.ค.63 )

(จำนวนผู้เข้าชม 2418 ครั้ง)