...

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชัยนาท

นที่พบ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2531

สถานที่พบไร่นายแพทย์สำนวน  ปาลวัฒน์วิไชย  บ้านหัวถนน ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  ห่างจากเมืองอู่ตะเภาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร           ห่างจากเนินโคกวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 200 เมตร (จากคำบอกเล่า เนินโคก วัดคือบริเวณโบสถ์โบราณ)

เหตุที่พบ  บริเวณนี้เดิมปลูกต้นสน หลังจากถูกตัดเหลือแต่ตอ ชาวบ้านมาขุดเอาไปเผาถ่าน จึงพบโดยบังเอิญ ความสำคัญของธรรมจักร เป็นธรรมจักรลักษณะโปร่งขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบในประเทศไทย

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร มีจารึกเป็นอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  ตั้งอยู่บนเสาแปดเหลี่ยม กว้างเหลี่ยมละ 20 ซ.ม.  อายุของธรรมจักร ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12

 

(จำนวนผู้เข้าชม 917 ครั้ง)