...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

................................................

         

ด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว.๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว กอปรกับหนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ ๐๔๐๑/๒๗๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง อนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมศิลปากร ตามคำสั่งกรมศิลปากรที่ ๓๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.      ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก 

-  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐.๐๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา

-  ตำแหน่งพนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐.๐๐ บาท 

จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๐๐.๐๐ บาท 

จำนวน ๑ อัตรา

-  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐.๐๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา

-  ตำแหน่งคนงาน (พนักงานทั่วไป) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐.๐๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา

-  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐.๐๐ บาท 

จำนวน ๓ อัตรา

๒.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และหรือตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมในตำแหน่งที่จ้าง และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

 

๒./วัน เวลาและสถานที่...

 

 

 

๓.     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

      ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๖๔๐ ๕๖๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี คือ วันจันทร์ – วันอังคาร

๔.     เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันรับสมัคร

๔.๑  ใบคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด ๑x๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๔.๓  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔  บัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

          ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก

                รายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

๖.     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถพิเศษต่างๆ ความประพฤติ และความเหมาะสมของตำแหน่งที่จะจ้างเป็นเกณฑ์

๗.     การประกาศ วัน เวลา สถานที่เกี่ยวกับการสอบ

     ๗.๑  ทุกตำแหน่ง ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

๗.๒  เฉพาะตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน ใน   วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ วัน เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

๘.     เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๙. การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้

    การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(จำนวนผู้เข้าชม 1387 ครั้ง)