...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 5

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 5

 จำลองการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมล่าสัตว์และสังคมเกษตรกรรม ที่แสดงถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่า ล่าสัตว์ และจัดแสดงภาพถ่ายโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น จี้รูปสิงโต ลูกปัดหิน ประติมากรรมสำริดรูปไก่ที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน ภาพตะเกียงโรมันสำริด พบที่โบราณสถานพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันโบราณวัตถุชิ้นสำคัญดังกล่าวจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 894 ครั้ง)