โครงการศึกษา เรื่อง ชาวอยุธยาในเมียนมาร์ ศึกษาในเขตปกครองมัณฑเลย์และสะกาย “การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารและประติมากรรมวัดมหาเตงดอจี”

โครงการศึกษา เรื่อง ชาวอยุธยาในเมียนมาร์ ศึกษาในเขตปกครองมัณฑเลย์และสะกาย

“การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารและประติมากรรมวัดมหาเตงดอจี”

โดย กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร

ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศเมียนมาร์

(จำนวนผู้เข้าชม 2200 ครั้ง)