ปฏิจจสมุปบาทในจารึกสมัยทวารวดีที่พบบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ปฏิจจสมุปบาทในจารึกสมัยทวารวดีที่พบบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 313 ครั้ง)