โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2565

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

กิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่กรมศิลปากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีร่วมกันต่อชุมชนที่เป็นแหล่งโบราณสถาน โดยเฉพาะวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย กองโบราณคดีจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมโดยดำเนินการทำความสะอาดวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ขึ้น เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖ ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และชุมชน ในการตระหนักถึงความสำคัญและความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

การจัดกิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากยังคงเป็นช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กองโบราณคดีได้กำหนดให้จัดกิจกรรมในการทำความสะอาดโบราณสถานภายใต้ข้อสั่งการในการปฏิบัติงานของกรมศิลปากรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙เพื่อให้ป้องกันการแพร่ระบาดแก่ผู้ร่วมกิจกรรมตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

 ๒. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รู้คุณค่า ของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 ๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้การอนุรักษ์และดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติในเบื้องต้น

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

 กองโบราณคดี กรมศิลปากร

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

 

สถานที่ดำเนินการ

 วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/watch/?v=376286191173027

(จำนวนผู้เข้าชม 2424 ครั้ง)