...

๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศิลปากร” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2454 จึงนับเป็นวันแรกแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ตลอดระยะเวลา 110 ปี กรมศิลปากรได้ทำหน้าที่คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติให้คงอยู่สืบไป
             ปัจจุบันกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการ เป็น 26 หน่วยงาน แบ่งภารกิจหลักออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ด้านภาษา เอกสารและหนังสือ และด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 366 ครั้ง)