...

อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม สระแก้ว
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม สระแก้ว ประวัติการอนุรักษ์และการบูรณะ • กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทสด๊กก๊อกธมในราชกิจจานุเบกษาจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 1.พุทธศักราช 2478 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มกราคม 2478 2. พุทธศักราช 2500 ได้ประกาศขอบเขตพื้นที่โบราณสถาน 6 ไร่ 2 งาน ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 74 ตอนที่ 96 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2500 3. พุทธศักราช 2532 ได้ประกาศขยายขอบเขตพื้นที่โบราณสถานครอบคลุมเนื้อที่ 16 ไร่เศษในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 106 ตอนที่ 220 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2532 4.พุทธศักราช 2540 ได้ประกาศขยายขอบเขตพื้นที่โบราณสถานครอบคลุมเนื้อที่ 641 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 81ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2540 การอนุรักษ์และการบูรณะ • ปีพุทธศักราช 2536 การสำรวจครั้งแรกเพื่อเตรียมการอนุรักษ์ โดยหน่วยศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี • ปีพุทธศักราช 2538 ทำผังขึ้นทะเบียน และผังก่อนบูรณะ • ปีพุทธศักราช 2539 - 2560 ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธม ได้แก่ ปราสาทประธาน ระเบียงคด บรรณาลัย โคปุระกำแพงแก้ว ด้วยวิธีอนัสติโลซิส • การบูรณะด้วยวิธีอนัสติโลซิส เป็นวิธีการบูรณะเพื่อเอาความสมบูรณ์ของโบราณสถานกลับมาให้มากที่สุดจนถึงระดับที่สามารถเข้าใจถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบราณสถานได้เป็นอย่างดีโดยต้องรักษาความแท้ของโบราณสถานให้ได้มากที่สุด

(จำนวนผู้เข้าชม 627 ครั้ง)