...

ระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่
  • ย้อนกลับ
  • ระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่

ระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อย และลำแม่น้ำใหญ่

มณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์

พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)
เรียบเรียง


          พระยาโบราณราชธานินทร์เรียบเรียงขึ้นเพื่อขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งตามเสด็จไปมณฑลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙  เนื้อหาพรรณนาถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ เส้นทางการคมนาคม ประวัติที่มาของสถานที่สำคัญ ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของราษฎร ที่สำคัญคือการบันทึกจำนวนพลเมือง อาวุธ พาหนะ เขตการปกครอง และจำนวนสถานที่ต่าง ๆ ในอำเภอที่เสด็จประพาส ทั้งยังเสนอข้อคิดเห็นทางด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่เหล่านั้นด้วย


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 236 ครั้ง)