...

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ เรื่องกรุงเก่า
  • ย้อนกลับ
  • ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ เรื่องกรุงเก่า

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓

เรื่องกรุงเก่า

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ เรื่องกรุงเก่า ประกอบไปด้วยงานนิพนธ์ของพระยาโบราณราชธานินทร์ ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. เรื่องแก้คดีพระเจ้าปราสาททอง

     พระยาโบราณราชธานินทร์แต่งหนังสือกราบบังคมทูลตอบพระราชกระทู้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชอัธยาศัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จำนวน ๑๔ ข้อ ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์แสดงข้อคิดเห็นและแก้ต่างให้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทุกข้อด้วยถ้อยคำภาษาที่สุภาพและเรียบร้อย เป็นที่พอพระราชหฤทัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง

๒. ตำนานกรุงเก่า

     พระยาโบราณราชธานินทร์ ค้นคว้าเรียบเรียงความเห็นและประเด็นปัญหาทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยุธยา พิมพ์ทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. ๒๔๕๐ เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติกรุงเก่า ภูมิสถานพระนคร แม่น้ำลำคลองนอกพระนคร การปกครองท้องที่ สำมะโนครัวพลเมือง และการขุดวัง นับว่าเป็นต้นฉบับแห่งรายงานการสำรวจตรวจสอบโบราณสถานในกรุงศรีอยุธยา

๓. อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา กับคำวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์

     พระยาโบราณราชธานินทร์เรียบเรียงขึ้นเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีทรงบวงสรวงอดีตมหาราชเจ้าที่พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ตอน คือ เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา และ และพรรณนาถึงภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 749 ครั้ง)