จดหมายเหตุว่าด้วยเรื่อง"สมณทูตของโป๊บมาวัดคริสต์ที่เมืองจันทบุรี"
จดหมายเหตุว่าด้วยเรื่อง"สมณทูตของโป๊บมาวัดคริสต์ที่เมืองจันทบุรี" ใน พ.ศ.2472 การเดินทางไกลๆนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ไม่เหมือนสมัยนี้ ใครใคร่ไปไหนไปได้ดั่งใจ ดังนั้นเมื่อสมณทูตของสันตปาปามาเยือนวัดโรมันคาทอลิก ที่เมืองจันทบุรี ย่อมทำให้บาทหลวงซีมอน ศรีประมงค์ เจ้าอาวาสแห่งนี้ยินดีเป็นยิ่งนัก เหตุที่พระคุณเจ้าแปร์รอส และท่านอัครสังฆราช ของโป๊บแห่งกรุงโรม(Archbishop his Emminence Columbare Dreyer)มาจันทบุรีในครั้งนี้ก็เพื่อตรวจโรงเรียนของวัดและมาทำพิธีซึ่งเรียกว่า"ศีลกำลัง" ศีลกำลังเป็น 1 ใน7 ของศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ * ศีลล้างบาป (Baptism) * ศีลกำลัง (Confirmation) * ศีลมหาสนิท (Eucharist) * ศีลอภัยบาป (Penance) * ศีลเจิมคนไข้ (Anointing of the Sick) * ศีลสมรส (Martrimony) * ศีลอนุกรม (Ordination) ในการรับศีลกำลังของคริสตชน เป็นการยืนยัน หรือเครื่องหมายบ่งบอกถึง "การบรรลุนิติภาวะทางความเชื่อ" หรือความศรัทธา คือการพัฒนาเติบโต มีกำลัง เข้มแข็งในความเชื่อ สามารถเป็นพยานถึงความเชื่อ ทั้งด้วยความคิด คำพูด และการกระทำ ผลของการศีลกำลังมีความเชื่อว่าผู้ที่รับศีลนี้จะได้รับพระคุณของพระจิต 7 ประการ ได้แก่ 1. พระดำริ หรือปรีชาญาน ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระที่มีต่อเราอย่างผู้ที่ฉลาด 2. สติปัญญา ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงความลึกลับ และความจริงของข้อคำสอน 3. ความคิดอ่าน ให้เรารู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ ตัดสิน และปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้อง 4. พละกำลัง ให้เรามีพลังที่จะต่อสู้กับความยากลำบาก และการถูกประจญ 5. ความรู้ ให้เราสามารถมีความเข้าใจในคำสอนและข้อความเชื่อทั้งทางโลกและทางธรรม 6. ความศรัทธา ให้เรามีความรัก เลื่อมใสศรัทธา ผูกพัน และวางใจในพระเสมอ 7. ความยำเกรงพระเจ้า ให้เรามีความเคารพ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าพระเสมอ การรับศีลนี้เป็นการแสดงสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ อันเป็นการแสดงความมั่นคงทางจิตใจ หรือเป็นการ รับพระจิตให้มาอยู่ในตน ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้คุณพ่อซีมอน ได้มีจดหมายเขียนแจ้งไปยังพระยาศรีเสนา สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี พร้อมระบุว่า... ...ข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านเจ้าคุณทราบคือ ตั้งแต่ก่อตั้งมิซซังในสยาม ยังไม่เคยมีสมณฑูตของโป๊บมาจันทบุรีเลย ส่วนกรุงเทพฯมี 2 หน... เอกสารชุดนี้ ที่ผู้เขียนได้นำมาถ่ายทอดให้อ่าน เนื่องจากเห็นว่า ในเรื่องของความเชื่อของแต่ละศาสนา ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งทางโลกและผู้มีอำนาจทางธรรมต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี เห็นได้จาก พระยาศรีเสนา ได้มีหนังสือตอบกลับไปว่า... ...ข้าพเจ้าได้กะไว้ว่าจะออกตรวจราชการตามชายแดน...จึงรู้สึกเสียใจและเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสพบปะกับท่านทั้งสองนั้น... ...แต่ถ้ามีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่านได้ในการรับรองคราวนี้ โปรดแจ้งไปให้ทราบ ข้าพเจ้ายินดีและพร้อมที่จะเป็นธุระช่วยเหลือให้ความสดวกทุกประการ... ผู้เขียน สุมลฑริกาญจณ์ มายะรังษี นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี เอกสารอ้างอิง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี.(13)มท2.1/238 เอกสารกระทรวงมหาดไทยชุดมณฑลจันทบุรี.เรื่องสมณฑูตแห่งกรุงโรมมาจันทบุรี[6-13 กุมภาพันธ์ 2472] หมายเหตุ -ภาพประกอบนี้เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัดคาทอลิก จันทบุรี -เจ้าของภาพต้นฉบับ บาทหลวงอาธร พัฒนภิรมย์

(จำนวนผู้เข้าชม 2617 ครั้ง)