การอนุรักษ์และพัฒนาวังหน้า

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)