การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์ และประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์ และประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต