การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประหยัด พวงจำปา
รองเลขาธิการคณะกรรม ป.ป.ช