โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนเพิ่มความเข้มแข็งของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ช่วงเช้า

       

          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนเพิ่มความเข้มแข็งของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ช่วงเช้า

  • สื่อมัลติมีเดีย: