นิทรรศการพิเศษเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๕๙ ชุด "พุทธประเพณีจากจารึกสุโขทัย"

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๕๙ ชุด "พุทธประเพณีจากจารึกสุโขทัย"กล่าวถึงประเพณี ความเชื่อและจารีตทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏหลักฐานในจารึกสุโขทัยและได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประเพณีให้แก่พุทธศานิกชนรวมถึงคนต่างศาสนา ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพุทธประเพณีที่มีส่วนส่งเสริมศรัทธาและสร้างเสริมความเจริญวัฒนาให้กับพระพุทธศาสนาและประเทศชาติมาโดยตลอด

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง