ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์”

เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์” เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในฐานะที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อันเป็นแบบอย่างสำคัญให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดก  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการจรรโลงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไป โดยรวบรวมข้อมูลและภาพพระราชกรณียกิจ  จัดแสดงนิทรรศการผ่านเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ มีเนื้อหาประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ ปฐมบทอาศิรวาท  จัดแสดงภาพถ่ายพระราชจริยาวัตร ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ภาพพระราชกรณียกิจขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ การฉายภาพยนตร์เก่า การลงนามถวายพระพร และบทอาศิรวาท

ส่วนที่ ๒ สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์  นำเสนอเอกสารจดหมายเหตุการสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และภาพพระราชกรณียกิจในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ ๓ องค์ประธานศาสน์ศิลป์แผ่นดินไทย จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ และภาพถ่ายการจัดสร้างพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในภารกิจของกรมศิลปากร

ส่วนที่ ๔ จารึกไว้ในแผ่นดิน การฉายสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่หาชมได้ยาก

ผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์” ได้ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. ๐๒-๙๐๒-๗๙๔๐ ต่อ ๑๐๓, ๑๑๓