การร่วมประกาศเจตจำนง สุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
  • สื่อมัลติมีเดีย: