กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง เจ้าฟ้านักบิน

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง เจ้าฟ้านักบิน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณชั้น ๓ โซน Feel Fitศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรมศิลปากร จึงกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง เจ้าฟ้านักบิน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ประกอบกับทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านการบิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทรงมีความชำนาญในการบังคับอากาศยานชนิดต่าง ๆ ทั้งยังทรงอุทิศพระวรกายพระราชทานคำแนะนำและความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินให้แก่นักบินของกองทัพอากาศไทย และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานด้านการบินอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศและกิจการด้านการบินของประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๙ – วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙          ณ บริเวณชั้น ๓ โซน Feel Fitศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม          ได้ที่ ๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๐ ต่อ ๑๑๐ และ ๑๑๙ โทรสาร ๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๘