ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  (Chief Information Officer : CIO)

  ประวัตินายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ

   

  ชื่อ                         นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ

  ตำแหน่ง                รองอธิบดีกรมศิลปากร

  สถานที่ทำงาน       กรมศิลปากร  ถนนหน้าพระธาตุ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐

  ประวัติการศึกษา

  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ประวัติการรับราชการ   

  ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑      นายช่างสำรวจ ๒ กรมศิลปากร

  ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔      วิศวกรโยธา ๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  ๒๕๓๔ - ๒๕๕๑      วิศวกรโยธา ๔ - ๘ วช กรมศิลปากร

  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร

  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙      ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

  ๒๕๕๙                     รองอธิบดีกรมศิลปากร

  การฝึกอบรม/ดูงาน      

  - หลักสูตรConservation of Historic Building and Living Monumentจัดโดย The SEAMEO RegionalCentre for Archaeologyand Fine Arts (SEAMEO SPAFA)

  - หลักสูตร Conservation of Wooden Structureจัดโดย Asia – Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU)

  - หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ รุ่นที่ ๖๕ (นปส.๖๕)

  เกียรติประวัติ             

  รางวัลยอดเยี่ยม UNESCO Asia – Pacific Awards for Cultural Heritage

  ที่ได้รับการยกย่อง          

  Conservationการอนุรักษ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทร์ปริยัติ   ธรรมศาลา วัดปยุรวงศาวาสวรวิหาร จาก UNESCOปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ  (ผลงานร่วมการออกแบบบูรณะ)                 

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   

  - ๖   ธันวาคม ๒๕๕๖  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

  - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)