ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

นายขจร มุกมีค่า (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายขจร มุกมีค่า (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ประวัติรองอธิบดีกรมศิลปากร

   

  ชื่อ                         นายขจร  มุกมีค่า

  ตำแหน่ง                รองอธิบดีกรมศิลปากร

  สถานที่ทำงาน       กรมศิลปากร  ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

  ประวัติการศึกษา

  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา ๒๕๒๔

  ประวัติการรับราชการ                              

  ๒๕๓๑ – ๒๕๓๙  นักโบราณคดี ๓ - ๕ กองโบราณคดี กรมศิลปากร   

  ๒๕๓๙ - ๒๕๔๕   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๘ อุบลราชธานี

  ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘  หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดี สำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๓                 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

  ๒๕๕๙                 รองอธิบดีกรมศิลปากร

  ผลงาน

  -  คณะทำงานจัดทำเอกสารทางวิชาการโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร ระหว่างปี ๒๕๓๑ –๒๕๓๔

  - คณะทำงานสำรวจจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  - เอกสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ

  - วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเครือข่ายทั้ง นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนฯ อาสมัครท้องถิ่น (อส.มศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระสังฆาธิการฯ

  - วิทยากรนำชมโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

  - กรรมการตัดสินเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และเทียนพรรษาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเภทติดพิมพ์

  - อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคปกติ และ กศ.บป.

  - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคปกติ ฯลฯ

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   

  - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

   

  - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)