ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

นายปกรณ์ พรพิสุทธ์
นายปกรณ์ พรพิสุทธ์
  • ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

นายเอิบเปรม วัชรางกูร
นายเอิบเปรม วัชรางกูร
  • ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ

นางสาวอรสรา สายบัว
นางสาวอรสรา สายบัว
  • ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

นางสาวนัยนา แย้มสาขา
นางสาวนัยนา แย้มสาขา
  • ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นายพนมบุตร จันทรโชติ
นายพนมบุตร จันทรโชติ
  • ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นางสาวกนกอร ศักดาเดช
นางสาวกนกอร ศักดาเดช
  • ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

นายสมควร อุ่มตระกูล
นายสมควร อุ่มตระกูล
  • ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์
  • ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

นางวัญญา ประคำทอง
นางวัญญา ประคำทอง
  • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

นายสตวัน ฮ่มซ้าย
นายสตวัน ฮ่มซ้าย
  • ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม