ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร

นายอาณัติ บำรุงวงศ์
นายอาณัติ บำรุงวงศ์
  • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

นางสาวสุขกมล วงศ์สวรรค์
นางสาวสุขกมล วงศ์สวรรค์
  • ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

    สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต