อธิบดีกรมศิลปากร และ รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายอนันต์ ชูโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร)
 • อธิบดีกรมศิลปากร

  ประวัตินายอนันต์ ชูโชติ

   

  ๑.  วัน เดือน ปี เกิด:      วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ 

  ๒.  การศึกษา:

       ๒.๑  ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ๒.๒  ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ๓.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:         อธิบดีกรมศิลปากร

  ๔. ประวัติการรับราชการ:

       ๔.๑  บรรจุรับราชการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์3  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

       ๔.๒  พ.ศ. 2529  ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๓   พ.ศ. 2532  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๔   พ.ศ. 2535  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

       ๔.๕   พ.ศ. 2540  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

       ๔.๖   พ.ศ. 2541  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

       ๔.๗   พ.ศ. 2543  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๘   พ.ศ. 2544  ผู้อำนวยการสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 8 อุบลราชธานี

       ๔.๙   พ.ศ. 2547  ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

       ๔.๑๐  พ.ศ. 2548  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

       ๔.๑๑  พ.ศ. 2549  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

       ๔.๑๒  พ.ศ. 2550  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

       ๔.๑๓  พ.ศ. 2553  ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

       ๔.๑๔  พ.ศ. 2556  รองอธิบดีกรมศิลปากร

       ๔.๑๕  พ.ศ. 2557  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

  ๕.  การฝึกอบรม/ดูงาน:

       ๕.๑  หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 67 (นบส. 67) สำนักงาน ก.พ.

       ๕.๒ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 (วปอ.55) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

       ๕.๓  หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช.

       ๕.๔ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 25 (CIO : Chief Information Officer) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      ๕.๕  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  กรีซ  ตุรกี  สหราชอาณาจักร  เปรู  สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐเช็กออสเตรียและสหรัฐอเมริกา

  ๖.  เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง:

       ๖.๑ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2536 รับเข็มเชิดชูเกียรติ  (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) วันที่ 1 เมษายน 2536 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

       ๖.๒ นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2556

  ๗.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

      ๗.๑ มหาวชิรมงกุฎ                  วันที่ 5 ธันวาคม 2557

      ๗.๒ ประถมาภรณ์ช้างเผือก         วันที่ 5 ธันวาคม 2554

      ๗.๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย        วันที่ 5 ธันวาคม 2551

นายขจร มุกมีค่า (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายขจร มุกมีค่า (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ประวัติรองอธิบดีกรมศิลปากร

   

  ชื่อ                         นายขจร  มุกมีค่า

  ตำแหน่ง                รองอธิบดีกรมศิลปากร

  สถานที่ทำงาน       กรมศิลปากร  ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

  ประวัติการศึกษา

  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา ๒๕๒๔

  ประวัติการรับราชการ                              

  ๒๕๓๑ – ๒๕๓๙  นักโบราณคดี ๓ - ๕ กองโบราณคดี กรมศิลปากร   

  ๒๕๓๙ - ๒๕๔๕   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๘ อุบลราชธานี

  ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘  หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดี สำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๓                 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

  ๒๕๕๙                 รองอธิบดีกรมศิลปากร

  ผลงาน

  -  คณะทำงานจัดทำเอกสารทางวิชาการโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร ระหว่างปี ๒๕๓๑ –๒๕๓๔

  - คณะทำงานสำรวจจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  - เอกสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ

  - วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเครือข่ายทั้ง นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนฯ อาสมัครท้องถิ่น (อส.มศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระสังฆาธิการฯ

  - วิทยากรนำชมโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

  - กรรมการตัดสินเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และเทียนพรรษาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเภทติดพิมพ์

  - อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคปกติ และ กศ.บป.

  - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคปกติ ฯลฯ

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   

  - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

   

  - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นายประทีป เพ็งตะโก (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายประทีป เพ็งตะโก (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธบดีกรมศิลปากร

นางสาวศุภร รัตนพงศ์ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นางสาวศุภร รัตนพงศ์ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร