อธิบดีกรมศิลปากร และ รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายอนันต์ ชูโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร)
 • อธิบดีกรมศิลปากร

  ประวัตินายอนันต์ ชูโชติ

   

  ๑.  วัน เดือน ปี เกิด:      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ 

  ๒.  การศึกษา:

       ๒.๑  ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ๒.๒  ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ๓.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:         อธิบดีกรมศิลปากร

  ๔. ประวัติการรับราชการ:

       ๔.๑  บรรจุรับราชการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์3  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

       ๔.๒  พ.ศ. 2529  ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๓   พ.ศ. 2532  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๔   พ.ศ. 2535  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

       ๔.๕   พ.ศ. 2540  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

       ๔.๖   พ.ศ. 2541  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

       ๔.๗   พ.ศ. 2543  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๘   พ.ศ. 2544  ผู้อำนวยการสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 8 อุบลราชธานี

       ๔.๙   พ.ศ. 2547  ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

       ๔.๑๐  พ.ศ. 2548  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

       ๔.๑๑  พ.ศ. 2549  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

       ๔.๑๒  พ.ศ. 2550  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

       ๔.๑๓  พ.ศ. 2553  ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

       ๔.๑๔  พ.ศ. 2556  รองอธิบดีกรมศิลปากร

       ๔.๑๕  พ.ศ. 2557  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

  ๕.  การฝึกอบรม/ดูงาน:

       ๕.๑  หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 67 (นบส. 67) สำนักงาน ก.พ.

       ๕.๒ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 (วปอ.55) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

       ๕.๓  หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช.

       ๕.๔ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 25 (CIO : Chief Information Officer) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      ๕.๕  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  กรีซ  ตุรกี  สหราชอาณาจักร  เปรู  สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐเช็กออสเตรียและสหรัฐอเมริกา

  ๖.  เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง:

       ๖.๑ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2536 รับเข็มเชิดชูเกียรติ  (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) วันที่ 1 เมษายน 2536 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

       ๖.๒ นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2556

  ๗.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

      ๗.๑ มหาวชิรมงกุฎ                  วันที่ 5 ธันวาคม 2557

      ๗.๒ ประถมาภรณ์ช้างเผือก         วันที่ 5 ธันวาคม 2554

      ๗.๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย        วันที่ 5 ธันวาคม 2551

นางประนอม คลังทอง
นางประนอม คลังทอง
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร

  ประวัติ (โดยย่อ)

  การศึกษา      วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ -  เกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                            ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การทำงาน     

       วันที่  ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑    ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

      วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗   ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

      วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ ก.พ ๒๕๕๕        ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

   

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร

  ประวัติ (โดยย่อ)

  การศึกษา      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสรต์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร                          

  การทำงาน     เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๘

     เมษายน  ๒๕๖๐      ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

     พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี   

     พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น

     ธันวาคม  ๒๕๕๑       นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  (Chief Information Officer : CIO)

   

  ประวัติ (โดยย่อ)

  การศึกษา      ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสรต์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

  การทำงาน     เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๕

     สิงหาคม  ๒๕๕๘      ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ภัณฑารักษ์)  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

     พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

     ธันวาคม  ๒๕๕๑       ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี