อธิบดีกรมศิลปากร และ รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายอนันต์ ชูโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร)
 • อธิบดีกรมศิลปากร

  ประวัตินายอนันต์ ชูโชติ

   

  ๑.  วัน เดือน ปี เกิด:      วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ 

  ๒.  การศึกษา:

       ๒.๑  ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ๒.๒  ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ๓.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:         อธิบดีกรมศิลปากร

  ๔. ประวัติการรับราชการ:

       ๔.๑  บรรจุรับราชการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์3  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

       ๔.๒  พ.ศ. 2529  ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๓   พ.ศ. 2532  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๔   พ.ศ. 2535  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

       ๔.๕   พ.ศ. 2540  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

       ๔.๖   พ.ศ. 2541  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

       ๔.๗   พ.ศ. 2543  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

       ๔.๘   พ.ศ. 2544  ผู้อำนวยการสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 8 อุบลราชธานี

       ๔.๙   พ.ศ. 2547  ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

       ๔.๑๐  พ.ศ. 2548  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

       ๔.๑๑  พ.ศ. 2549  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

       ๔.๑๒  พ.ศ. 2550  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

       ๔.๑๓  พ.ศ. 2553  ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

       ๔.๑๔  พ.ศ. 2556  รองอธิบดีกรมศิลปากร

       ๔.๑๕  พ.ศ. 2557  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

  ๕.  การฝึกอบรม/ดูงาน:

       ๕.๑  หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 67 (นบส. 67) สำนักงาน ก.พ.

       ๕.๒ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 (วปอ.55) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

       ๕.๓  หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช.

       ๕.๔ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 25 (CIO : Chief Information Officer) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      ๕.๕  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  กรีซ  ตุรกี  สหราชอาณาจักร  เปรู  สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐเช็กออสเตรียและสหรัฐอเมริกา

  ๖.  เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง:

       ๖.๑ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2536 รับเข็มเชิดชูเกียรติ  (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) วันที่ 1 เมษายน 2536 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

       ๖.๒ นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2556

  ๗.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

      ๗.๑ มหาวชิรมงกุฎ                  วันที่ 5 ธันวาคม 2557

      ๗.๒ ประถมาภรณ์ช้างเผือก         วันที่ 5 ธันวาคม 2554

      ๗.๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย        วันที่ 5 ธันวาคม 2551

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ (รองอธิบดีกรมศิลปากร )
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ (รองอธิบดีกรมศิลปากร )
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ประวัตินายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ

   

  ชื่อ - สกุล        นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ       วัน เดือน ปีเกิด   ๑๕  เมษายน  ๒๕๐๐

  อายุ   ๕๘   ปี  ครบเกษียณอายุราชการในปี      ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๐ 

  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ      ๐๘ ๑๘๓๑ ๔๔๒๐, ๐๘ ๑๔๔๓ ๑๔๔๔

  ๒.  ประวัติการรับราชการ

       (๑) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง      รองอธิบดีกรมศิลปากร (นักบริหาร)     สังกัด.   กรมศิลปากร

  เริ่มรับราชการตั้งแต่วัน / เดือน / ปี     ๑๖    เมษายน ๒๕๒๓    รวมอายุราชการ  ๓๒  ปี ๓เดือน

  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ดังนี้

  หลักสูตร นบส. นปส. วปอ. ปรอ. (ระบุ)

  หลักสูตร      กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.).รุ่นที่ ๒

  ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ.  เมื่อ  วันที่. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

       (๒) การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

            (๒.๑)    ตำแหน่งประเภทบริหาร

                     ระดับต้น

                     ก.   ตำแหน่ง ........รองอธิบดีกรมศิลปากร.......................

                          ตั้งแต่วันที่..... ๒๒.....มกราคม.....๒๕๕๘......ถึงวันที่....ปัจจุบัน.....รวมระยะเวลา......ปี....๙....เดือน          

            (๒.๒)    ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

                     ระดับสูง

                     ก.   ตำแหน่ง ...........ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา....................................................

                          ตั้งแต่วันที่ ..๒๕.. กันยายน..๒๕๕๑..ถึงวันที่..๓๐..กันยาย...๒๕๕๔...รวมระยะเวลา...๔...ปี..๖...เดือน

                     ข.   ตำแหน่ง ............ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา..................................................

                          ตั้งแต่วันที่..๑๘..เมษายน..๒๕๕๕...ถึงวันที่..๑๗..กุมภาพันธ์..๒๕๕๗..รวมระยะเวลา..๓..ปี..๑๐..เดือน

                     ค.   ตำแหน่ง ............ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม........

                          ตั้งแต่วันที่..๑๘..กุมภาพันธ์..๒๕๕๗...ถึงวันที่..๒๑..มกราคม..๒๕๕๘..รวมระยะเวลา..๑...ปี...๑...เดือน

                     ระดับ 8 (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕)

                     ก.   ตำแหน่ง...ภัณฑารักษ์ ๘ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๔ ปราจีนบุรีสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.........................................................

                          ตั้งแต่วันที่..๑..กุมภาพันธ์..๒๕๔๐..ถึงวันที่..๓๑...ธันวาคม...๒๕๔๒..รวมระยะเวลา..๒...ปี..๑๑..เดือน

                     ข.   ตำแหน่ง ...รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโบราณคดี ๘ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๘ อุบลราชธานี สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ....................................................

                          ตั้งแต่วันที่ ...๑...มกราคม...๒๕๔๓...ถึงวันที่...๓๑...ตุลาคม...๒๕๔๓...รวมระยะเวลา.-..ปี...๑๐...เดือน 

                     ค.   ตำแหน่ง ...รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโบราณคดี ๘ ต.๑๐๑๕ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑ ราชบุรี สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.......................................................

                          ตั้งแต่วันที่..๑..พฤศจิกายน...๒๕๔๓...ถึงวันที่..๓๐...เมษายน..๒๕๔๔...รวมระยะเวลา.๑..ปี...๑...เดือน 

                     ง.   ตำแหน่ง ...รักษาการในตำแหน่งภัณฑารักษ์ ๘ ต.๙๙๘ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป         สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.................................................................................................................................................................

                          ตั้งแต่วันที่..๑..พฤศจิกายน..๒๕๔๔...ถึงวันที่..๓๑..พฤษภาคม..๒๕๕๐..รวมระยะเวลา..๖..ปี..๖..เดือน

                     ฉ.   ตำแหน่ง ...นักวิชาการศิลปากร ๘ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา..................................................

                          ตั้งแต่วันที่...๑..มิถุนายน...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๑...สิงหาคม...๒๕๕๑...รวมระยะเวลา..๑..ปี...๓...เดือน 

   

  ๓.   ประวัติการศึกษา   (วุฒิ / สถาบันการศึกษาให้ใช้ชื่อเต็ม  กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ

       ให้ระบุชื่อประเทศเป็นทางการตามประกาศของราชบัณฑิตยสถาน)

   

  วุฒิการศึกษา

  สถาบันการศึกษา

  ประเทศ

  ปริญญาตรี....ศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี)

  …….....มหาวิทยาลัยศิลปากร………..

   

  .................ประเทศไทย...................

   

   

  ๔.   การฝึกอบรม / ดูงาน   (ที่สำคัญ)

  ชื่อหลักสูตร

  ระหว่างวันที่

  หน่วยงานที่จัดอบรม

  หรือประเทศที่ดูงาน

  ทุนการอบรม / ดูงาน

  ๑.Museum design Techniques

   

   

  ๒.นักบริหารงานประชาสัมพันธ์

  รุ่นที่ ๓๙

   

  ๓.ร่วมประชุมนานาชาติ

  Empowerment of Museums

  Problems and Solutions

   

  ๔.MUSEUMSInternational FORUM ๒

   

  ๕.Asean Museums seminar

   

   

  ๖.การพัฒนานักบริหารระดับกลาง

   

  ๗.การพัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหาร

  มืออาชีพ

   

  ๒ - ๓๑ พ.ค.๒๕๒๙

   

  ๒ ส.ค. –๑๗ ก.ย.๒๕๔๒

   

  ๒๘ พ.ย.–๒ ธ.ค.๒๕๔๒

   

   

  ๒– ๑๐ เม.ย ๒๕๔๕

   

  ๑๙ - ๒๑ ก.ย.๒๕๔๕

   

  ม.ค. -ก.ย. ๒๕๔๕

   

  ๑๙ พ.ย. –๑๐ ธ.ค.๒๕๔๘

   

  ประเทศสิงคโปร์

   

   

  กรมประชาสัมพันธ์

   

   

  บาหลี  อินโดนีเซีย

   

   

   

  สถานฑูตฝรั่งเศส

   

   

  ประเทศมาเลเซีย

   

   

  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

  สำนักงาน ก.พ.

   

   

   

  รัฐบาลสิงคโปร์

   

   

  สำนักนายกรัฐมนตรี

   

  ประเทศอินโดนีเซีย

   

   

  สถานฑูตฝรั่งเศส

   

   

  ประเทศมาเลเซีย

   

  สำนักงาน ก.พ.

   

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  ๘.การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

  ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล รุ่นที่  ๑

   

   

  ๙.การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

  ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มทุนทาง

  วัฒนธรรมรุ่นที่ ๒

  ๑๐.การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ ๑

  รุ่นที่  ๖๙

   

  ๑๑.การศึกษาดูงานการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม

   

  ๑๒.นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม

  ๑๓. แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์

   

   

  ๒๒ –๒๔ มี.ค.๒๕๕๒

   

   

  ๒๖ –๒๘ ม.ค.๒๕๕๓

   

  ๑๙ เม.ย.- ๒๐ ส.ค.๒๕๕๓

   

   

  พ.ศ.๒๕๕๒

   

   

  พ.ศ.๒๕๕๓

   

  พ.ศ.๒๕๕๔

   

  Nation Qraduate

  Institute for Policy

  Studies (Qrips)

   

  โรงแรมเรือนนาง

  รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

   

  สำนักงาน ก.พ.

   

   

   

  กรีซ –ตุรกี

   

   

  ประเทศญี่ปุ่น

   

  ประเทศสารธารณรัฐเกาหลีใต้

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

   

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  กรมศิลปากร

   

   

   

  กรมศิลปากร

   

   

  สำนักงาน ก.พ.

   

  การเคหะแห่งชาติ


   

  ๕.   เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง

  รางวัลที่ได้รับ

  ปี พ.ศ.

  หน่วยงานผู้มอบ

  -          ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

   

  -          เป็นผู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่  ๔๗

   

  -          แหล่งเรียนรู้ด้านแบบประเภท

  หอศิลป

  ๒๕๓๗

   

   

  ๒๕๔๗

   

   

   

  ๒๕๕๐

  สำนักงาน  ก.พ.

   

   

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

   

   

   

  สภาการศึกษาแห่งชาติ

   

  ๖.   การปฏิบัติงานพิเศษ

  เรื่อง

  ระยะเวลาปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  ผลสำเร็จ

  ๑.การจับกุมและยึดโบราณวัตถุที่ลัก

  ลอบข้ามประเทศจากกัมพูชา

   

   

   

   

   

  ๒.การจัดตั้งและจัดนิทรรศการถาวร

  ในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

  จังหวัดชลบุรี

   

   

  ๕  วัน พ.ศ.๒๕๔๐

   

   

   

   

   

   

  ๓ ปี  พ.ศ.๒๕๔๓ –พ.ศ.๒๕๔๕

   

   

   

   

   

   

  สถานีตำรวจภูธรอำเภอ

  ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

   

   

   

   

  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

  จังหวัดชลบุรี

   

   

   

   

   

  สามารถยึดโบราณวัตถุที่ลักออกข้ามประเทศกว่า  ๑๓๗  ชิ้น และสามารถนำส่งคืนประเทศกัมพูชาได้

  สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการได้โดยมีสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

   

  ๓.การถวายนำชมแด่สมเด็จพระบรม

  โอรสาธิราชเนื่องในพิธีเปิดพิพิธ-

  สถานแห่งชาติพระนครคีรีและเปิด

  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

   

  ๔.การถวายนำชมสมเด็จพระเจ้าพี่

  นางเธอเจ้าฟ้าฯ กัลยาณิวัฒนา

   

   

  ๕.การถวายนำชมสมเด็จพระเทพ

  รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

   

   

  ๖.เป็นกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่ง

  ชาติ สาขาทัศนศิลป์

   

   

  ๗.การถวายนำชมพระเจ้าหลานเธอ

  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

   

   

  ๘.การถวายนำชมพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

   

   

  ๑  วัน                      พ.ศ.๒๕๓๒

   

   

   

  ๑  วัน                      พ.ศ.๒๕๓๔

   

   

  ๑  วัน                      พ.ศ.๒๕๔๕

   

   

  ๒  ปี  พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๔๕

   

   

  ๑  วัน                      พ.ศ.๒๕๔๙

   

   

  ๑  วัน                      พ.ศ.๒๕๔๙

   

   

   

  พิพิธสถานแห่งชาติ

  พระนครคีรี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

   

   

  พิพิธสถานแห่งชาติ

  พระนครคีรี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

   

  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม

  ราชเทวี ณ อำเภอศรีราชา

  จังหวัดชลบุรี

   

  สำนักงานวัฒนธรรม

  แห่งชาติ

   

   

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

  หอศิลป

   

   

  วัดโปรดสัตว์

   

  ทรงพอพระราชหฤทัย

  และชมเชย

   

   

  ทรงพอพระราชหฤทัย

  และชมเชย

   

  ทำให้ศิลปินมีกำลังใจและตั้งใจในการ

   

  ทรงพอพระราชหฤทัย

  และชมเชย

   

  ทรงพอพระราชหฤทัย

  และชมเชย

   

  ทรงพอพระราชหฤทัย

  และชมเชย

   

   

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  (Chief Information Officer : CIO)

  ประวัตินายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ

   

  ชื่อ                         นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ

  ตำแหน่ง                รองอธิบดีกรมศิลปากร

  สถานที่ทำงาน       กรมศิลปากร  ถนนหน้าพระธาตุ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐

  ประวัติการศึกษา

  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ประวัติการรับราชการ   

  ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑      นายช่างสำรวจ ๒ กรมศิลปากร

  ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔      วิศวกรโยธา ๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  ๒๕๓๔ - ๒๕๕๑      วิศวกรโยธา ๔ - ๘ วช กรมศิลปากร

  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร

  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙      ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

  ๒๕๕๙                     รองอธิบดีกรมศิลปากร

  การฝึกอบรม/ดูงาน      

  - หลักสูตรConservation of Historic Building and Living Monumentจัดโดย The SEAMEO RegionalCentre for Archaeologyand Fine Arts (SEAMEO SPAFA)

  - หลักสูตร Conservation of Wooden Structureจัดโดย Asia – Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU)

  - หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ รุ่นที่ ๖๕ (นปส.๖๕)

  เกียรติประวัติ             

  รางวัลยอดเยี่ยม UNESCO Asia – Pacific Awards for Cultural Heritage

  ที่ได้รับการยกย่อง          

  Conservationการอนุรักษ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทร์ปริยัติ   ธรรมศาลา วัดปยุรวงศาวาสวรวิหาร จาก UNESCOปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ  (ผลงานร่วมการออกแบบบูรณะ)                 

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   

  - ๖   ธันวาคม ๒๕๕๖  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

  - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

นายขจร มุกมีค่า (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายขจร มุกมีค่า (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ประวัติรองอธิบดีกรมศิลปากร

   

  ชื่อ                         นายขจร  มุกมีค่า

  ตำแหน่ง                รองอธิบดีกรมศิลปากร

  สถานที่ทำงาน       กรมศิลปากร  ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

  ประวัติการศึกษา

  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา ๒๕๒๔

  ประวัติการรับราชการ                              

  ๒๕๓๑ – ๒๕๓๙  นักโบราณคดี ๓ - ๕ กองโบราณคดี กรมศิลปากร   

  ๒๕๓๙ - ๒๕๔๕   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๘ อุบลราชธานี

  ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘  หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดี สำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๓                 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี

  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

  ๒๕๕๙                 รองอธิบดีกรมศิลปากร

  ผลงาน

  -  คณะทำงานจัดทำเอกสารทางวิชาการโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร ระหว่างปี ๒๕๓๑ –๒๕๓๔

  - คณะทำงานสำรวจจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  - เอกสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ

  - วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเครือข่ายทั้ง นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนฯ อาสมัครท้องถิ่น (อส.มศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระสังฆาธิการฯ

  - วิทยากรนำชมโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

  - กรรมการตัดสินเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และเทียนพรรษาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเภทติดพิมพ์

  - อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคปกติ และ กศ.บป.

  - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคปกติ ฯลฯ

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   

  - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

   

  - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)