ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร

นางสาวบุษกร ลิมจิตติ
นางสาวบุษกร ลิมจิตติ
 • มัณฑนากรเชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมัณฑนศิลป์

นายชวลิต สุนทรานนท์
นายชวลิต สุนทรานนท์
 • นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี

  (โขน ละคร และดนตรี)

นายศิริชัย หวังเจริญตระกูล
นายศิริชัย หวังเจริญตระกูล
 • นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์

  (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์)

นายอําพล สัมมาวุฒธิ
นายอําพล สัมมาวุฒธิ
 • นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม  

  (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม)

นายนิยม กลิ่นบุบผา
นายนิยม กลิ่นบุบผา
 • นักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม

  (ช่างศิลป์ไทย)

นางอมรา ศรีสุชาติ
นางอมรา ศรีสุชาติ
 • นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี

  (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)

นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
 • นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์

  (ภาษา เอกสาร และหนังสือ)

   
   
นางสาวพัชรินทร์ ศุขประมูล
นางสาวพัชรินทร์ ศุขประมูล
 • ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

  (วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์)

นางสาวภัคพดี อยู่คงดี
นางสาวภัคพดี อยู่คงดี
 • นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี

  (วิจัยและพัฒนาโบราณคดี)

นายเอนก อาจมังกร
นายเอนก อาจมังกร
 • ดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์ไทย